دانلود چهل قرائت برتر از قاریان مشهور

گلچین چهل تلاوت زیبا از قاریان پرآوازه جهانی

 

 
چهل تلاوت برتر از قاریان جهان
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 احزاب آیه 43 تا 48   2,014 0:05:43
2 اعلی   1,705 0:04:50
3 آل عمران آیه 189 تا 195   7,269 0:17:42
4  آیه 14 تا 19   1,829 0:05:11
5  آیه 33 تا 41   10,001 0:28:26
6 انبیا آیه 101 تا 112 - قدر   5,648 0:16:03
7 انبیا آیه 101 تا 112 - طارق - بلد  آیه 1 تا 12   7,344 0:20:52
8 بقره آیه 284 تا 286 - نصر   10,730 0:26:09
9 بلد آیه 1 تا 18   2,140 0:06:04
10 بروج آیه 11 تا 22 - علق   1,892 0:05:22
11 ابراهیم آیه 31 تا 41   8,883 0:25:15
12 انسان آیه 1 تا 18   3,328 0:09:27
13 اسرا آیه 15 تا 23   3,615 0:08:48
14 فجر آیه 27 تا 30 - بلد - لیل   6,603 0:18:46
15 فتح آیات 28 و 29   2,772 0:06:44
16 فرقان آیه 61 تا 71   2,568 0:07:17
17 فصلت آیه 1 تا 12   3,313 0:09:24
18 قارعه - همزه - توحید   7,889 0:05:21
19 قصص آیه 5 تا 28 - قلم - قدر   18,291 0:44:35
20 حدید آیه 25 تا 29   8,472 0:20:38
21 حمد   1,079 0:03:03
22 حشر آیه 18 تا 24 - کورت - فجر آیه 27 تا 30   9,870 0:28:03
23 هود آیه 36 تا 49   14,115 0:40:08
24 کهف آیه 32 تا 47   6,411 0:18:13
25 مومنون آیه 1 تا 29   10,233 0:29:05
26 مطففین آیه 22 تا 28 - شمس   3,234 0:07:52
27 مزمل آیه 8 تا 15   2,147 0:06:05
28 مزمل آیه 15 تا 19   1,823 0:05:10
29 نبا آیه 31 تا 40   2,204 0:06:15
30 نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29   15,173 0:43:08
31 نازعات آیه 26 تا 39   2,746 0:07:48
32 نساء آیات 34 و 35   2,478 0:07:02
33 نساء آیه 74 تا 76   2,894 0:07:02
34 نساء آیه 135 تا 147   6,578 0:18:42
35 ص آیه 26 تا 40   3,757 0:10:40
36 سجده آیات 5 و 6   1,781 0:05:03
37 تکویر آیه 1 تا 21   1,538 0:04:21
38 طارق   1,676 0:04:45
39 طور آیات 48 و 49 - نجم   11,223 0:31:54
40 واقعه آیه 1 تا 40   12,373 0:30:09
41 زخرف آیه 68 تا 89 - دخان آیه 1 تا 8 - قدر   10,643 0:30:15
42 زمر آیه 61 تا 75 - توحید   7,587 0:21:34

منبع: آوینی

لینک دانلود: