تلویزیون مشکات (برنامه های کانون)

گزارشی که ملاحظه می فرمایید در فروردین ماه 1393 توسط واحد مرکزی خبر در آستان امامزاده حسن (ع) تهیه گردیده است. در این گزارش کوتاه به طور مختصر به فعالیت های آستان امامزاده حسن (ع) و کانون علمی فرهنگی مشکات پرداخته می شود.