سخنان رهبر در مورد ماه مبارک رمضان

ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان زندگی ما این بهشت را وارد میکند و به ما فرصت میدهد که خود را بر این بهشت وارد کنیم.بعضی همون سی روز را وارد بهشت میشوند، بعضی به برکت اون سی روز همه سال را بعضی همه ی عمر را.بعضی هم از کنار اون غافل عبور میکنند که مایه تاسف و خسران است.برای خودشان که هیچ بلکه برای هرکسی که ببیند این موجود با این همه استعداد و توانایی از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود استفاده نکند، او نیز متاسف میشود.......

مشاهده ویدیو